کیت گاما

نوع کیت: TSH

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 750.000 ریال

نوع کیت: TSH

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 1.400.000 ریال

نوع کیت: TSH

تعداد تست: 200

قیمت نقدی: 2.700.000 ریال

نوع کیت: TSH

تعداد تست: 500

قیمت نقدی: 6.500.000 ریال

نوع کیت: T4

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 750.000 ریال

نوع کیت: T4

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 1.400.000 ریال

نوع کیت: T4

تعداد تست: 200

قیمت نقدی: 2.700.00 ریال

نوع کیت: T4

تعداد تست: 500

قیمت نقدی: 6.500.00 ریال

نوع کیت: Free T4

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 950.000 ریال

نوع کیت: Free T4

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: Free T4

تعداد تست: 200

قیمت نقدی: 3.450.000 ریال

نوع کیت: T3

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 750.000 ریال

نوع کیت: T3

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 1.400.000 ریال

نوع کیت: T3

تعداد تست: 200

قیمت نقدی: 2.700.000 ریال

نوع کیت: T3

تعداد تست: 500

قیمت نقدی: 6.500.000 ریال

نوع کیت: T3 Uptake

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 750.000 ریال

نوع کیت: T3 Uptake

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 1.400.000 ریال

نوع کیت: T3 Uptake

تعداد تست: 200

قیمت نقدی: 2.700.000 ریال