کیت گاما

نوع کیت: Prolactin

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 2.100.000 ریال

نوع کیت: porlactin

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 1.100.000 ریال

نوع کیت: B H.C.G

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 750.000 ریال

نوع کیت: B H.C.G

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 1.400.000 ریال

نوع کیت: LH

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 750.000 ریال

نوع کیت: LH

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 1.400.000 ریال

نوع کیت: LH

تعداد تست: 200

قیمت نقدی: 2.700.000 ریال

نوع کیت: FSH

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 750.000 ریال

نوع کیت: FSH

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 1.400.000 ریال

نوع کیت: FSH

تعداد تست: 200

قیمت نقدی: 2.700.000 ریال