کیت گاما

نوع کیت: PSA

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 1.750.000 ریال

نوع کیت: PSA

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 3.350.000 ریال

نوع کیت: Ferritin

تعداد تست: 50

قیمت نقدی: 1.400.000 ریال

نوع کیت: Ferritin

تعداد تست: 100

قیمت نقدی: 2.750.000 ریال

نوع کیت: Free PSA

تعداد تست:

قیمت نقدی: - ریال

نوع کیت: TG

تعداد تست:

قیمت نقدی: - ریال

نوع کیت: Anti TG

تعداد تست:

قیمت نقدی: - ریال

نوع کیت: Anti TPO

تعداد تست:

قیمت نقدی: - ریال