کیت الایزا

نوع کیت: TSH

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: TSH

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: TSH

تعداد تست: 192

قیمت نقدی: 3.550.000 ریال

نوع کیت: T4

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: T4

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: T4

تعداد تست: 192

قیمت نقدی: 3.550.000 ریال

نوع کیت: Free T4

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: Free T4

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: Free T4

تعداد تست: 192

قیمت نقدی: 3.550.000 ریال

نوع کیت: T3

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: T3

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: T3

تعداد تست: 192

قیمت نقدی: 3.550.000 ریال

نوع کیت: T3 Uptake

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: T3 Uptake

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: Rapid H.C.G

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: Rapid H.C.G

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: Rapid H.C.G

تعداد تست: 192

قیمت نقدی: 3.550.000 ریال