کیت الایزا

نوع کیت: B H.C.G

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: B H.C.G

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: LH

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: LH

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: FSH

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: FSH

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال

نوع کیت: porlactin

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 975.000 ریال

نوع کیت: Prolactin

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 1.800.000 ریال