کیت الایزا

نوع کیت: PSA

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 1.350.000 ریال

نوع کیت: PSA

تعداد تست:

قیمت نقدی: 2.550.000 ریال

نوع کیت: Ferritin

تعداد تست: 48

قیمت نقدی: 1.350.000 ریال

نوع کیت: Ferritin

تعداد تست: 96

قیمت نقدی: 2.550.000 ریال

نوع کیت: Porgesterone

تعداد تست:

قیمت نقدی: - ریال

نوع کیت: Testosterone

تعداد تست:

قیمت نقدی: - ریال

نوع کیت: TG

تعداد تست:

قیمت نقدی: - ریال

نوع کیت: Free PSA

تعداد تست:

قیمت نقدی: - ریال

نوع کیت: Anti TG

تعداد تست:

قیمت نقدی: - ریال

نوع کیت: Anti TPO

تعداد تست: -

قیمت نقدی: - ریال